Pomiary właściwości materiałów przy użyciu młota Charpy’ego

Pomiary właściwości materiałów przy użyciu młota Charpy’ego

 

Test udarności Charpy’ego, nazywany również testem v, jest znormalizowanym testem wysokiej prędkości odkształcania, który określa ilość energii pochłoniętej przez materiał podczas pękania. Ta pochłonięta energia jest miarą wytrzymałości wiązki danego materiału. Testu dokonuje się przy pomocy urządzenia zwanego młotem Charpy’ego. 

Testy są przeprowadzane za pomocą młota Charpy’ego

młot charpy'egoTego rodzaju test jest szeroko stosowany w przemyśle, ponieważ jest łatwy do przygotowania i prowadzenia, a wyniki można uzyskać szybko i tanio. Wadą jest to, że niektóre wyniki są tylko porównawcze. Urządzenie znane jako młot charpy’ego  składa się z wahadła o znanej masie i długości, który jest opuszczany ze znanej wysokości, aby uderzyć w karbowaną próbkę materiału. Energię przenoszoną na materiał można wywnioskować porównując różnicę wysokości młota przed i po pęknięciu (energia pochłonięta przez zdarzenie. Nacięcie w próbce wpływa na wyniki testu zderzeniowego, dlatego konieczne jest, aby wycięcie miało regularne wymiary i geometrię. Wielkość próbki może również wpływać na wyniki, ponieważ wymiary określają, czy materiał jest w naprężeniu płaskim. Ta różnica może znacznie wpłynąć na wyciągnięte wnioski. Ilościowy wynik testu udarności mierzy iość energii potrzebnej do złamania materiału i może być wykorzystany do pomiaru twardości materiału. Istnieje powiązanie wyników tego testu z granicą plastyczności, ale nie można tego wyrazić za pomocą standardowej formuły.

Ponadto szybkość odkształcania można badać i analizować pod kątem wpływu na pękanie. Testy przeprowadzane za pomocą młota Charpy’ego pozwalają skutecznie i efektywnie ocenić właściwości badanych materiałów, dzięki czemu zespoły specjalistów i inżynierów mogą następnie wybrać dla nich właściwe zastosowania.